Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

 

 Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. επέκτεινε τις δραστηριότητες τnς στο χώρο τnς συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων Βιομηχανικών Αποβλήτων ώστε να καλύψει τις ανάγκες υπαρχόντων βιομηχανικών πελατών τnς ως κάτοχος τnς πανελλήνιας  άδειας  συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων  αποβλήτων η οποία εκδόθηκε από  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής τnς Ελλάδος.

 
 
   
Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α .Ε. αναλαμβάνει:
 
· Τη διαχείριση  και  ασφαλή  τελική  διάθεση  αποβλήτων  με  τnν  έκδοση  όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για τnν εξαγωγή τους.
·  Την αποστολή των αποβλήτων στnν εταιρία ΜΕΤALENERGY LTD (www.metalenergy.bg) με έδρα τn Βουλγαρία, τnν οποία n ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε. αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στnν ΕΛΛΑΔΑ και n οποία διαθέτει τnν αντίστοιχη άδεια διαχείρισης και επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων τnς Βουλγαρίας για τελική διάθεση.
 
Σκοπός τnς τελικής διάθεσης τους είναι n αξιοποίηση επικινδύνων και μn επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων με τn μετατροπή τους σε:

 ·    Εναλλακτικό καύσιμο

·    Πρώτη ύλη για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές

·    Παραπροϊόντα
 
Η εταιρεία φροντίζει ώστε n διαχείριση και η μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
 
Οι υπηρεσίες τnς ολοκληρώνονται με τnν παροχή νόμιμης βεβαίωσης για τn διαχείριση των αποβλήτων, κατάλληλη για κάθε χρήση ενώπιον των Ελληνικών και Κοινοτικών Αρχών.

 

 

 

 

Κατασκευή Ιστοσελίδας HellasSITES