Πιστοποιήσεις - Αδειες

Η εταιρεία διαθέτει άδειες συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο και είναι εγγεγραμμένη  στα αντίστοιχα μητρώα.

  Όσον αφορά την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο διαθέτει :

- 'Aδεια συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων

- 'Aδεια συλλογής και μεταφοράς συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος, Νικελίου - Καδμίου και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)

- Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριότητας επιχειρήσεων Αφαίρεσης – Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) τύπου Α

Όσον αφορά την διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο διαθέτει άδειες:

- για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,

- για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων,

- για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)

- για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 με αριθμό πιστοποιητικού 2010062001800, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 με αριθμό πιστοποιητικού 04010032, επίσης έχει συμμορφωθεί με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 333/2011 με αριθμό πιστοποιητικού 019020 & 715/2013 με αριθμό πιστοποιητικού 019044.  

Επιπλέον, είναι εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS με αριθμό καταχώρησης EL-000103, ενώ για την εξασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας αλλά και του περιβάλλοντος από τα προϊόντα που παράγει έχει συμμορφωθεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH με αριθμό 01-2119529243-45-0173.  

Ακόμη είναι κάτοχος  της υπ’ αριθμό Α3000040365 άδειας AQSIQ για την εξαγωγή μετάλλων στην Κίνα. 

Πολιτική Ποιότητας 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή Ιστοσελίδας HellasSITES